Seminaria

Cel kursu

Kurs ma na celu przygotować uczestników aby potrafili postępować w sytuacjach zagrożenia życia (stany zagrożenia życia), w których może się znaleźć każdy z nas. W czasie szkolenia zostanie przedstawiony teoretycznie oraz praktycznie algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej – zajęcia na fantomach przeznaczonych do ćwiczeń w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego, wezwanie pomocy, postępowanie z osobą nieprzytomną. Postpowanie w stanach zagrożenia życia takich jak: ból w klatce piersiowej, duszność, zaburzenia oddychania, padaczka, cukrzyca, udar mózgu, wypadek komunikacyjny, oparzenia, rany, krwotoki, urazy oraz utrata przytomności na miejscu zdarzenia do czasu przybycia Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.),
– Kodeks Karny
– rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Adresaci

Wszystkie osoby bez względu na wiek, które chcą się dowiedzieć co zrobić w przypadku gdy inny człowiek potrzebuje pomocy.

Wymogi dla uczestników kursu:

Stan zdrowia umożliwiający udział w kursie pierwszej pomocy w części teoretycznej i praktycznej – deklaracja uczestnika.

Certyfikacja

Zaświadczenie jest zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.